Allmänna villkor

 

Avtalsbeskrivning: Avtal gällande distansförsäljning av ädelmetall


1.    Information om köparen
Köpare är Västerdalarnas Auktionsbyrå AB, org. nr. 559103-7089. Västerdalarnas Auktionsbyrå AB köper främst ädelmetaller (guld, platina) genom handel på Internet via sin hemsida och i butik eller på annan plats. De villkor som anges i denna skrivelse skall läsas, och utgör i kombination med övrig information på Västerdalarnas Auktionsbyrås hemsida helheten för de villkor och förutsättningar under vilka Västerdalarnas Auktionsbyrå AB ingår köpeavtal.


2.    Begrepp
De ädelmetaller Västerdalarnas Auktionsbyrå AB köper i enlighet med häri angivna villkor, nedan kallade ’godset’, köps från juridisk eller fysisk person som nedan benämns ’Kunden’.


3.    Kunden
Kunden måste vara minst 18 år gammal för att kunna ingå köpeavtal med Västerdalarnas Auktionsbyrå AB. Kunden skall vara den rättmätige ägaren till godset samt inneha rätten att fritt förfoga över egendomen.


4.    Avtal
Västerdalarnas Auktionsbyrå AB och kunden ingår avtal genom ett förtryckt försäljningsavtal som Kunden beställer från Västerdalarnas Auktionsbyrå AB genom telefonkontakt eller hemsida. Bindande verkan har försäljningsavtalet då kunden signerat det, och det har mottagits av Västerdalarnas Auktionsbyrå AB. Genom undertecknande av detta avtal ger kunden i uppdrag att utföra en metallvärdering av det insända godset. För att kunna utföra denna värdering kan Västerdalarnas Auktionsbyrå AB behöva plocka loss delar av godset som ej är gjort av ädelmetall. Kunden godkänner att värderingsprocessen genomförs, och att först därefter presenteras med ett anbud på godset. Då Västerdalarnas Auktionsbyrå AB och Kunden nått en överenskommelse om pris kan en transaktion genomföras; i och med denna transaktion övergår äganderätten av godset till Västerdalarnas Auktionsbyrå AB. Västerdalarnas Auktionsbyrå AB förbehåller sig rätten att neka köp utan att ange orsak.


5.    Försäkring
Västerdalarnas Auktionsbyrå AB försäkrar varje spårningsbar (e.g. rekommenderad) försändelse intill SEK 500 000. Det krävs att Kunden kan uppvisa inlämningskvitto i original på försändelsen, samt att en förteckning över innehållet finns, då denna ligger till grund för ersättningsbeloppet. Vidare gäller Västerdalarnas Auktionsbyrå AB ansvar endast om kunden behandlat godset i enlighet med detta avtal.


6.    Betalning
Vid insändning av guldförsändelse har Kunden två alternativ att erhålla betalning – överföring till bankkonto, vilket är kostnadsfritt samt utbetalningsavi som skickas till Kundens folkbokföringsadress, kostnad 100 kr. Vid betalning till bankkonto skall Kunden uppge kontonumret dit utbetalning skall ske i samband med insändning av guldförsändelse. Har Västerdalarnas Auktionsbyrå AB ej mottagit ett kontonummer skickas en utbetalningsavi enligt villkoren. Det är Kundens ansvar att uppge korrekta detaljer för bankkonto dit betalning skall ske.


7.    Retur
Om Kunden efter värdering ej accepterar Västerdalarnas Auktionsbyrå AB inköpspris går föremålen i retur. En hanteringsavgift på 300 kr utgår och godset returneras per rekommenderad försändelse. Retur av föremål som ej är i ädelmetall (t.ex. stenar, armband) kan ordnas emot erläggande av hanteringsavgift å 300 kr. Detta belopp dras från beloppet som skall utbetalas till kunden. Om du önskar att Västerdalarnas Auktionsbyrå AB returnerar de föremål som ej är i ädelmetall ombedes Kunden meddela detta i rutan ”övriga önskemål” i detta avtal. Om Kunden ej meddelat detta i rutan ”övriga önskemål” eller per annat medium då Västerdalarnas Auktionsbyrå AB mottager guldförsändelsen anses äganderätten till föremålen ha övergått till Västerdalarnas Auktionsbyrå AB. Om Västerdalarnas Auktionsbyrå AB har sänt en retur till Kunden som sedermera går i retur till Västerdalarnas Auktionsbyrå AB efter 30 dagar tillfaller äganderätten Västerdalarnas Auktionsbyrå AB.


8.    Identitet
Västerdalarnas Auktionsbyrå AB fastställer kundens identitet via kontroll av identitetshandling som skall bifogas detta avtal. Västerdalarnas Auktionsbyrå AB äger även rätt att kontrollera Kundens identitet genom andra medel, exempelvis kontrollsamtal till uppgett telefonnummer, samt begäran om information från t.ex. kreditupplysningsföretag, PAR (Personadressregistret) och mobil- och teleoperatörer. Vid kontrollsamtal äger Västerdalarnas Auktionsbyrå ABrätt att spela in detta.


9.    Värdering och Kontroll
Västerdalarnas Auktionsbyrå AB äger rätt att kontrollera föremålets värde. För att bedöma värdet krävs kontroll av kvantitet och äkthet. Dessa bedömningar kan kräva att föremålet på olika sätt kommer till skada eftersom demontering kan ske av föremål som misstänks vara i annan metall än de ädelmetaller Västerdalarnas Auktionsbyrå AB köper. Äkthet kontrolleras bland annat genom kemikaliska syratester. Den värdering som Västerdalarnas Auktionsbyrå AB gör av ädelmetallföremål insända med guldförsändelse baserar sig enbart på ädelmetallens värde – ej eventuellt annat värde; exempelvis, men inte begränsat till, samlarvärde, antikvitetsvärde, känslomässigt värde, design och tillverkare. Västerdalarnas Auktionsbyrå AB har inget ansvar för eventuell skada eller värdeminskning på godset till följd av värderingsprocessen.


10.    Behandling av personuppgifter (PUL)
Västerdalarnas Auktionsbyrå AB äger rätt att spela in/lagra all kommunikation som sker med Kunden via telefon, SMS, e-post, post och telefon. De personuppgifter som Kunden lämnar behandlas konfidentiellt i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen). Kunden har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns lagrade hos Västerdalarnas Auktionsbyrå AB. Kunden kan begära att uppgifter rättas, läggs till eller raderas. Kundens personuppgifter kan komma att utlämnas till tredje part som anlitas för fastställande av identitet och eventuell inkassohantering. Kundens personuppgifter kan komma att lämnas ut vid eventuella rättsliga ärenden. Västerdalarnas Auktionsbyrå AB, eller något av dess samarbetspartners tillåts använda adress och e-postuppgifter i marknadsföring till Kunden. Om Kunden ej önskar att dess personuppgifter används i marknadsföringssyfte skall detta meddelas skriftligt till Västerdalarnas Auktionsbyrå AB. Genom att Kunden beställer en guldförsändelse godkänner Kunden att dess personuppgifter får hanteras av Västerdalarnas Auktionsbyrå AB i enlighet med denna punkt.


11.    Adressändring
Underrättelse om ändring av namn, adress och telefonnummer skall ske utan dröjsmål till Västerdalarnas Auktionsbyrå AB. Underrättelse skall ske skriftligt per email till Västerdalarnas Auktionsbyrå AB .


12.    Meddelanden
Ett meddelande som Västerdalarnas Auktionsbyrå AB sänt till Kunden anses ha nått Kunden inom 7 dagar från avsändandet om det skett per post till den adress Kunden meddelat Västerdalarnas Auktionsbyrå AB, eller till Kundens folkbokföringsadress. Meddelande som Västerdalarnas Auktionsbyrå AB sänder per e-post eller SMS till den e-postadress eller det mobiltelefonnummer som kunden uppgett anses ha nått Kunden inom tre dagar från dess avsändande.


13.    Missbruk
Västerdalarnas Auktionsbyrå AB har rätt att polisanmäla allt missbruk och obehörigt handlande, samt försök därtill. Exempel utgör, men är inte begränsat till, häleri, bedrägeri eller bedrägeriförsök. Västerdalarnas Auktionsbyrå AB kan komma att registrera uppgifter i ett särskilt register vid missbruk eller obehörigt handlande.


14.    Force majeure
Västerdalarnas Auktionsbyrå AB ansvarar aldrig för indirekt skada. Västerdalarnas Auktionsbyrå AB är ej heller ansvarig för skada som beror på lagbud, krigshändelse, strejk, naturkatastrof eller liknande omständighet.

 

15.    Tvist
Tvist med anledning av detta avtal och dess villkor skall, om inte överenskommelse kan träffas, avgöras i allmän domstol. Stockholm Tingsrätt skall utgöra en första instans för sådan prövning.

Västerdalarnas Auktionsbyrå AB
Norra Grönalidsvägen 32
780 50 Vansbro
Öppettider
Måndag: 8-16
Tisdag: 8-16
Onsdag: 8-12
Övriga dagar enligt överenskommelse.

© 2021 Västerdalarnas Auktionsbyrå
Information om cookies