Auktionsvillkor försäljning

 

1.    Västerdalarnas Auktionsbyrå AB´s ÅTAGANDE Västerdalarnas Auktionsbyrå AB åtar sig att på nedan angivna villkor så som kommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Västerdalarnas Auktionsbyrå AB har rätt att försälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som enligt Västerdalarnas Auktionsbyrå AB´s bedömning ger bästa resultat eller av annan anledning är lämpligast.

 

2.    INLÄMNING

 

2.1    Säljaren ansvarar för att han har full oinskränkt äganderätt till föremål som han lämnar till Västerdalarnas Auktionsbyrå AB för försäljning eller, om föremålet ägs av tredje person, att han äger full och oinskränkt rätt att sälja och mottaga likvid för detta föremål.

 

2.2    Om säljaren ej äger föremålet som han lämnar till försäljning skall han i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Västerdalarnas Auktionsbyrå AB är dock ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera säljarens behörighet att sälja föremålet.

 

2.3    Så snart Västerdalarnas Auktionsbyrå AB beslutat att åtaga sig uppdraget att sälja föremålet skall ett skriftligt försäljningsavtal upprättas mellan Västerdalarnas Auktionsbyrå AB och säljaren.

 

2.4    Västerdalarnas Auktionsbyrå AB förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till säljaren frånträda försäljningsuppdrag av visst föremål om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, äganderätt till föremålet eller andra uppgifter som Västerdalarnas Auktionsbyrå AB bedömer som väsentliga.

 

2.5    Återkallelse av försäljningsuppdraget skall ske skriftligen. Säljaren äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Västerdalarnas Auktionsbyrå AB återkalla försäljningsuppdraget senare än tio
(10) arbetsdagar före auktionen publiceras på nätet. Om föremål utdrages senare än tio (10) arbetsdagar före auktionens starttid debiteras säljaren på en kostnad på 1000 kr per utdraget föremål.

 

2.6    Västerdalarnas Auktionsbyrå AB förbehåller sig rätten att utan uppdragsgivarens medgivande bortsortera och bortforsla sådant auktionsgods som av Västerdalarnas Auktionsbyrå AB bedöms osäljbart eller av obetydligt värde. Dessa varor skänks till välgörenhetsorganisationer.


3.    KATALOGISERING, AVBILDNING

 

3.1    Västerdalarnas Auktionsbyrå AB har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål skall beskrivas.

 

3.2    Alla fotografier och avbildningar är Västerdalarnas Auktionsbyrå AB´s egendom och får utan särskild ersättning användas även för ändamål som ej har samband med försäljningen.


4.    FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER

 

4.1    Vid försäljning beroende på vilken typ av nätauktion som valts utgår för varje auktionspost en avgift om 15-18 % exklusive. moms av det klubbade beloppet samt en slag/fotoavgift om 64 kronor exklusive. moms.

 

4.2    Lägsta avgift per upprättat försäljningsavtal är 50 - 300 kronor inkl. moms beroende på vilken typ av nätauktion som valts.


5.    FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING

 

5.1    Inlämnade föremål är från mottagandet av Västerdalarnas Auktionsbyrå AB försäkrat. Eventuell skada på föremålet ersätts ej med högre belopp än lägsta försäkringsvärdet.

 

5.2    Västerdalarnas Auktionsbyrå AB ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på ett betryggande sätt.

 

5.3    Västerdalarnas Auktionsbyrå AB kan inte hållas ansvarigt för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning.


6.    BEVAKNING

 

6.1    Säljaren äger rätt att bevaka att ett inlämnat föremål inte försäljs under ett visst pris. Bevakningspriset får inte överstiga utropspriset. Om utropet anges i intervall får bevakningen inte överstiga det lägre priset i intervallet. Bevakningspriset, som skall godkännas av Västerdalarnas Auktionsbyrå AB, skall bekräftas i försäljningsavtalet eller i skrift vid senare tillfälle efter överenskommelse med Dalarnas Auktionsbyrå AB. Bevakning under auktion ombesörjes av Västerdalarnas Auktionsbyrå AB.

 

6.2    Om ett föremål inte uppnår bevakningspriset går föremålet tillbaka till säljaren.

 

6.3    Västerdalarnas Auktionsbyrå AB har rätt att sälja ett föremål under bevakningspriset under förutsättning att säljaren får lika

mycket betalt som om försäljningen nått upp till bevakningspriset.


7.    REDOVISNING
7.1    Säljaren erhåller en redogörelse per mail för auktionsresultatet 20 arbetsdagar efter auktionstillfället.


8.    UTBETALNING

 

8.1    Utbetalning till säljaren sker 20 bankdagar efter auktionens slut under förutsättning att full betalning erhållits från köparen samt under förutsättning att ingen reklamation har skett.

 

8.2    Om säljaren har förfallen skuld hos Västerdalarnas Auktionsbyrå AB äger Västerdalarnas Auktionsbyrå AB rätt att kvitta sådan skuld före betalning sker till säljaren.

 

9.    OSÅLDA FÖREMÅL

 

9.1    Ej sålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast fem (14) kalenderdagar efter auktionens slut. Om avhämtning ej sker inom föreskriven tid äger Västerdalarnas Auktionsbyrå AB rätt att publicera föremålet på nätauktion igen. Västerdalarnas Auktionsbyrå AB har rätt att publicera varje föremål tre (3) gånger. För föremål som inte sålts efter tre (3) auktionsomgångar och avhämtats inom föreskriven tid, debiteras en förvaringsavgift om 50 kr inkl. moms per kalenderdag. För föremål ej avhämtade inom 14 dagar har Västerdalarnas Auktionsbyrå AB rätt att sälja dessa i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkarens rätt att sälja ej avhämtade föremål.


10.    ANSVAR FÖR FEL

 

10.1    Om Västerdalarnas Auktionsbyrå AB gentemot köpare blir ansvarig för fel i sålda föremål har Västerdalarnas Auktionsbyrå AB rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som Västerdalarnas Auktionsbyrå AB kan ha utgivit till köparen med anledning av felet. Säljaren är införstådd med de allmänna villkor som Västerdalarnas Auktionsbyrå AB tillämpar gentemot köpare vid auktioner.


11.    FORCE MAJEURE

 

11.1    Västerdalarnas Auktionsbyrå AB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenhet har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och om omständigheten därav förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid. Befriande omständighet skall anses vara bl.a. krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller jämställda omständigheter. Om Västerdalarnas Auktionsbyrå AB´s fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader på grund av befriande omständigheter äger säljaren rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen häva avtalet.

 

12.    TVIST

 

12.1    Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.


13.    PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

 

13.1    Personuppgifter som lämnats vid kontakt med Västerdalarnas Auktionsbyrå AB inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande behandlas såväl manuellt som med datorteknik för fullgörelse av auktionsverksamheten inom Västerdalarnas Auktionsbyrå AB samt tillsammans med externa tjänsteleverantörer samt förpliktelser enligt lag. Det finns ett antal särskilda tjänster som erbjuds av utomstående parter (externa tjänsteleverantörer) som kan vara gratis när Du använder Webbplatsen (t.ex. nätauktionstjänster (Auctionet AB), depositions- och betalningstjänster (DIBS)). Du samtycker till att vi får uppge och överföra Dina personuppgifter till dessa företag.

 

Västerdalarnas Auktionsbyrå AB
Norra Grönalidsvägen 32
780 50 Vansbro
Öppettider
Måndag: 8-16
Tisdag: 8-16
Onsdag: 8-12
Övriga dagar enligt överenskommelse.

© 2021 Västerdalarnas Auktionsbyrå
Information om cookies